Operacija Panta Rei d.o.o. v okviru razpisa E-poslovanje

Naziv operacije:Panta Rei d.o.o.

Opis operacije z namenom, cilji in načrtovanimi rezultati operacije:

Operacija » Panta Rei d.o.o.« je sofinancirana preko Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019- 2022« in sicer v okviru ukrepov:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Spletne trgovine za tuje trge
  • Spletna stran za tuje trge
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti. Rezultati operacije bodo vzpostavljena varna elektronska izmenjava med partnerji, nastop na digitalnem sejmu, nova spletna stran v dveh tujih jezikih, produktno-prodajni video v tujem jeziku in izvedba usposabljanja za dvig kompetenc naših zaposlenih.

Finančna podpora:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.